Agencija za zaštitu ličnih podataka da zauzme stav o Uredbi o naknadi troškova za pristup informacijama

0

SPIPozivamo Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da u što kraćem roku zauzme stav o spornoj Uredbi o naknadi troškova postupka za pristup informacijama, koja nije u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, te da Vladi Crne Gore podnese inicijativu za njenu hitnu izmjenu.

Očekujemo da ova Agencija kao institucija koja je zadužena da vrši nadzor nad primjenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, obezbijedi da i sporna Vladina uredba bude usklađena sa tim zakonom.

U postojećem zakonu je predviđeno da se naplaćuju isključivo minimalni i stvarni troškovi postupka za pristup informacijama, dok u praksi imamo situaciju da država od toga pravi unosan biznis i ograničava građanima pristup podacima, obračunavajući vrtoglavo visoke troškove postupka pristupa informacijama, zahvaljujući ovoj nezakonitoj uredbi.

Navedena uredba odudara od standarda i novčanih primanja prosječnog građanina Crne Gore, a suprotna je međunarodnim propisima koji regulišu oblast pristupa informacijama. Brojni međunarodni propisi, kao što je to Preporuka Komiteta ministara državama članicama o uvidu u službene dokumente, ističu da organi vlasti u postupku za pristup informacijama ne treba da ostvaruju bilo kakvu zaradu, te da ta naknada treba da bude razumna i svedena na minimum i da ne treba da premašuje stvarne troškove koje snose organi vlasti.

Slično navode i Konvencija Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima i Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta o pristupu javnosti dokumentima Evropskog parlamenta, Savjeta i Komisije, gdje je predviđeno da naknada za fotokopiju službenog dokumenta treba da bude razumna i da ne prelazi stvarne troškove reprodukcije i isporuke dokumenta.

Navedeno upućuje na zaključak da u Crnoj Gori ima još dosta prostora da se radi na poboljšanju pristupa informacijama u posjedu državnih organa i njihovog transparentnog načina rada uopšte, a da usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim u ovoj oblasti predstavlja obavezu, posebno u fazi predpristupnih pregovora Evropskoj uniji koji su u našoj državi u toku.

Donošenje nove Uredbe o naknadi troškova za slobodan pristup informacijama treba da bude obaveza Vlade Crne Gore, te stoga pozivamo Agenciju da inicira postupak njene hitne izmjene.

Janković Vuk
Koordinator pravnog programa

Ostavi komentar