Ministar ekonomije toleriše kršenje ugovora o privatizaciji Boksita

0

branko vujovicMinistar ekonomije Branko Vujović koji je tolerisao kršenje ugovora o privatizaciji Boksita je odgovoran za štrajk nikšićkih rudara, pa Vlada mora da im hitno dostavi pismene garancije da su institucije sistema sposobne da obezbijede sprovođenje ugovorenih obaveza od strane novog vlasnika i time ispune njihove zahtjeve.

Ugovorom o privatizaciji rudnika Boksita je predviđeno da novi vlasnik »neće dozvoliti značajno zakašnjenje u plaćanju ili neplaćanje materijalnih obaveza Kompanije prema svojim zaposlenima« (tačka 7.2.1.8) i da »neće dozvoliti da se godišnja proizvodnja Kompanije smanji za više od 30% u poređenju sa ukupnom proizvodnjom Kompanije u 2004. (tačka 7.2.1.9). Ugovorom je predviđeno da u slučaju kršenja navedenih odredbi, Vlada ima pravo da zahtijeva »izvršenje pojedinačnih obaveza, privremene i bilo koje druge mjere« (tačka 7.3.5).

Prema tome, zahtjevi nikšićkih rudara da se pokrene proizvodnja predstavljaju samo zahtjev za poštovanjem obaveza iz ugovora o privatizaciji koji je u ime Vlade potpisao lično ministar Branko Vujović.

Ministar Vujović je već duži period bio upoznat sa stanjem u Boksitima i nije ništa učinio da obezbijedi sprovođenje ugovorenih obaveza sa novim vlasnicima. U tački 7.1.5. Ugovora predviđena je obaveza novih vlasnika da revizorima koje angažuju Vlada i fondovi, omoguće pristup svim podacima, kako bi se obezbijedilo sprovođenje investicionog i socijalnog programa. Još u finansijskom izvještaju za rudnik Boksita za 2007. godinu koji je radio Deloitte kao nezavisni revizor, je navedeno da su rudnici poslovali sa „materijalno značajnim gubicima”. Revizor u izvještaju zaključuje: „Ova pitanja ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvijesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja”. Prema tome, ministar Vujović je znao da je još prije dvije godine poslovanje Boksita bilo ugroženo, ali nije ništa učinio da spriječi totalno uništavanje kompanije koje je kulminiralo radikalnim formama štrajka nikšićkih rudara.

Štaviše, ministar Vujović smatra da rudari imaju velike zahtjeve i kaže da treba uspostaviti komisiju koja će razmotriti mogućnost pokretanja proizvodnje u rudniku, po principu »kada nećeš da riješiš problem, formiraj radnu grupu«. Takvo ponašanje jednog člana Vlade je iznad svega neodgovorno kada su životi ljudi ugroženi i to samo zato što traže da bude sprovedeno ono što su novi vlasnik i država već potpisali.

U tački 7.3.1. Ugovora je navedeno da “kupac priznaje i potvrđuje da je Kupoprodajna cijena samo jedan od nekoliko faktora koje su Prodavci uzeli u obzir prilikom odlučivanja da zaključe ugovor«, te da su Prodavci »pridali veliki značaj i obavezama koje je Kupac preuzeo na osnovu ovog Ugovora u vezi sa Socijalnim programom i Investicionim programom u cilju da, između ostalog, unaprijedi ukupni ekonomski i društveni razvoj Republike Crne Gore u petogodišnjem periodu«.

Više je nego očigledno da zatvaranje jame rudnika Boksita ni u kom slučaju nije u skladu sa obavezama iz ugovora i da je ministar Vujović morao da reaguje prije nego što su rudari na ovako radikalan način skrenuli pažnju na nezakonitosti.

Štaviše, konkretne obaveze iz socijalnog i investicionog programa čije sprovođenje je trebalo da dovede do povećanja proizvodnje i poštovanja prava radnika ni danas nisu poznate jer ih ministar Vujović i dalje krije od javnosti. Naime, objavljen je samo ugovor o privatizaciji, ali ne i 11 aneksa kojima se detaljnije definišu obaveze novih vlasnika.

Iza takvih pokušaja manipulacije javnošću, upornog prikrivanja podataka i tolerisanja kršenja obaveza iz ugovora od strane ministra Vujovića, očigledno stoje nečiji lični interesi, pa očekujemo da će se time pod hitno pozabaviti državni tužilac.

Zbog svega navedenog, tražimo da Vlada pod hitno objavi kompletan ugovor o privatizaciji i pismeno garantuje rudarima nikšićkih Boksita da će u najkraćem mogućem roku obezbijediti sprovođenje ugovora o privatizaciji i pokretanje proizvodnje, kao uslov za izlazak rudara iz jame u kojoj provode već pet dana, što je već ozbiljno ugrozilo njihovo zdravlje. Očekujemo da ni jedan odgovoran pojedinac u Vladi neće dozvoliti da radnici koji samo traže poštovanje onoga što je ta ista Vlada potpisala, svojim zdravljem plaćaju za nečinjenje pojedinaca i nefunkcionisanje institucija sistema.

Vanja Ćalović
izvršni direktor

Komentari su isključeni.