Predlog Zakona o ANB daje mehanizme kojima se krše ljudska prava

0

Prema najavama koje je MANS danas dobio od strane različitih poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore, postoji nesporna većina u Parlamentu koja je voljna da obezbijedi usvajanja amandmana koje smo predložili zajedno sa Akcijom za ljudska prava, Centrom za građansko obrazovanje i Institutom Alternativom, a koji za cilj imaju da spriječe neosnovano zadiranje u ljudska prava crnogorskih građana od strane ANB, koje je suprotno Ustavu, zakonu, potvrđenim međunarodnim konvencijama, stavovima Ustavnog ali i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Podnijeti amandmani pokušavaju da isprave namjerne konstrukcione greške Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbijednost, koji toj instituciji u ruke daje mehanizme kojima može da krši ljudska prava svih crnogorskih građana bez ikakvog ograničenja i bez prava na sudsku zaštitu.

Tako, podnijetim amandmanima se predviđa da ANB neće, bez prethodne dozvole suda i mogućnosti kontrole, moći da pristupa registrima i podacima u posjedu svih pravnih lica u Crnoj Gori, niti će moći da bez prethodnog sudskog odobranje vrši praćenje i osmatranje crnogorskih građana.

Štaviše, podnijetim amandmanima se razrađuje procedura uništavanja podataka koje je ANB prikupila u svom radu, uz obavezu da o istima sud bude obaviješten, te da lice čiji su podaci sakupljani o istome bude informisano. Amandmanima je propisana jača unutrašnja kontrola rada ANB uz obavezu da generalni ispektor ANB o svom radu izvještaje podnosi Vladi i Parlamentu, kao i jačanje prava poslanika u dijelu pristupa podacima u posjedu ANB.

Različiti poslanici, predstavnici različitih poslaničkih klubova potpisivali su danas naša četiri seta od ukupno deset amandmana koji su upućeni svim poslaničkim klubovima, uključujuči i Andriju Popovića, Srđana Perića, Džavida Šabovića, Branku Bošnjak, Dritana Abazovića i Snežanu Jonicu. Sa druge strane, značajan broj poslanika iz većine poslaničkih klubova je izrazio spremnost da amandmane koje su u ime četiri NVO podnijeli različiti poslanici podrže i na taj način inkorporiraju u Zakon o ANB, pa je izvjesno da će se mogućnosti zloupotrebe ljudskih prava od strane ANB ograničiti.

Skupština Crne Gore je u obavezi da prihvati sve podnijete amandmane, jer će samo na taj način obezbijediti poštovanje Ustava Crne Gore i svih međunarodnih konvencija koje se tiču ljudskih prava a koje je naš Parlament do sada ratifikovao.

Zbog toga, pozivamo sve poslanike u Skupštini Crne Gore da glasaju za podnijete amandmane i da ne dozvole da ANB bude u mogućnosti da bez kontrole i odluke suda krši prava građana i pristupa različitim podacima koji se tiču njihovog života, uključujući zdravstveno i materijalno stanje i ostale bitne informacije, samo kako bi te iste građane kasnije mogla da ucjenjuje i da na njih vrši politički pritisak.

MANS

Komentari su isključeni.