Zakonska regulativa

0
  • Zakon o privatizaciji privrede (PDF) >>>

Preduzeća transformisana u dionička društva i društva sa ograničenom odgovornošću, u smislu Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji (“Sl. list RCG”, br.2/92 i 27/94), Zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: fondovi) vrše privatizaciju kapitala, pod uslovima i Fond za razvoj Republike Crne Gore, Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja i postupku utvrñenim ovim zakonom.

  • Odluka o djelokrugu i sastavu savjeta za privatizaciju (PDF) >>>

Ovom odlukom uređuje se djelokrug, sastav i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za privatizaciju (u daljem tekstu: Savjet). Savjet obavlja poslove upravljanja, kontrole i obezbjeđenja sprovođenja privatizacije i ima izvršna ovlašćenja utvrđena Zakonom o privatizaciji privrede (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na osnovu ovog zakona

  • Zakon o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga (PDF) >>>

Cilj ovog zakona je da podigne nivo učešća u privatnom sektoru u vršenju javnih usluga uzimajući u obzir potrebu za efikasnim upravljanjem i ekonomskim rastom. Ovaj zakon primjenjuje se na vršenje javnih usluga u odnosu na: ugovor o lizingu i menadžmentu; koncesije, sporazum o izgradnji, funkcionisanju i transferu; regulatorna tijela predviđena ovim zakonom. Ovaj zakon se primjenjuje na sve javne ustanove na način predviđen ovim zakonom.

  • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije (PDF) >>>

Ovom uredbom uređuje se postupak i način prodaje akcija i imovine društava koja se privatizuju, putem javne aukcije (u daljem tekstu: aukcija). Aukcija je način privatizacije putem javnog nadmetanja učesnika, po osnovu cijene. Prodaju putem javne aukcije organizuje i sprovodi Komisija za aukciju (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje Savjet za privatizaciju (u daljem tekstu: Savjet).

  • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera (PDF) >>>

Ovom uredbom se uređuje način prodaje akcija i imovine putem javnog tendera (tenderska prodaja). Tenderska prodaja je način privatizacije putem javnog prikupljanja ponuda potencijalnih kupaca u skladu sa unaprijed utvđenim pravilima i uslovima prodaje. Pripremu tendera organizuje i sprovodi tenderska komisija.

Komentari su isključeni.